A Jövőnk Nukleáris Energetikusáért Alapítvány pályázati felhívása:

  1. Tanulmányi ösztöndíj

Pályázható félévente. A támogatás 5 hónapra szól. Feltétele a kiemelkedő tanulmányi eredmény. A pályázathoz be kell nyújtani a leckekönyv kivonatát, a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a pályázati adatlapot.

Félévente maximum 25 hallgató díjazható

1/A Bsc hallgatók esetében maximum: 40.000,- Ft/hó/fő.

1/B Msc hallgatók esetében maximum: 60.000,- Ft/hó/fő. 

2. Demonstrátori ösztöndíj

Pályázható félévente. A támogatás 5 hónapra szól. Demonstrátori ösztöndíjra nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, valamely, a BME atomenergetikai és nukleáris technikai képzésében résztvevő tanszéken folytatott oktatási munkával vagy oktatást segítő tevékenységgel. A feladatok elvégzését a tanszékvezetőnek a pályázat lejártakor írásban igazolnia kell. Demonstrátori ösztöndíj-pályázat nem nyújtható be, ha a hallgató PhD ösztöndíjra, vagy PhD kiegészítő ösztöndíjra pályázott.

A pályázathoz be kell nyújtani a leckekönyv kivonatát, a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a pályázati adatlapot.

A demonstrátori ösztöndíj maximálisan adható összege 40.000,- Ft/hó. Maximum 10 fő díjazható egy félévben. Ha a hallgató egyidejűleg az I. Tanulmányi ösztöndíj kategóriában is nyer, a maximálisan adható összeg 20.000 Ft/hó.

3. A legjobb TDK-dolgozat díja

Pályázható évente, a TDK-konferenciát követő egy hónapon belül. A pályázathoz be kell nyújtani a dolgozatot és annak bírálatát, továbbá a pályázati adatlapot.

Díjak:                1. díj    legfeljebb   60.000,- Ft

                         2. díj    legfeljebb   40.000,- Ft

                         3. díj    legfeljebb   30.000,- Ft

4. A legjobb szakdolgozat / diplomamunka díja

Pályázható évente, az őszi félév elején, a tárgyévben megvédett dolgozatokkal, mind alapszakos, mind mesterszakos hallgatók által. A pályázathoz be kell nyújtani a szakdolgozatot / diplomamunkát, annak bírálatát, a záróvizsga eredményének kivonatát, továbbá a pályázati adatlapot.

Díjak:               1. díj    legfeljebb     80.000,- Ft

                        2. díj    legfeljebb     60.000,- Ft

                        3. díj    legfeljebb     40.000,- Ft

5. PhD-ösztöndíj

Pályázható félévente. Az ösztöndíj legfeljebb 4 évre szól, de az elfogadott pályázat alapján folyósított támogatás félévenként a PhD-ösztöndíjas beszámolója alapján felülvizsgálatra kerül. PhD ösztöndíjra államilag finanszírozott ösztöndíjas nem pályázhat. Első alkalommal a pályázathoz be kell nyújtani a doktori témakiírást és a kutatási tervet, illetve ha a doktorandusz már korábban kezdte munkáját, akkor az erről szóló elfogadott beszámolót és a leckekönyv kivonatát, továbbá a pályázati adatlapot; a félévenkénti felülvizsgálathoz be kell nyújtani az előző tanulmányi félévről szóló elfogadott beszámolót, a soron következő félév kutatási tervét és a leckekönyv kivonatát.

Félévente maximum 3 hallgató díjazható, az ösztöndíj összege legfeljebb 150.000,- Ft/hó/fő.

6. PhD kiegészítő ösztöndíj

Pályázható évente államilag finanszírozott ösztöndíjasok és az Alapítvány által támogatott PhD ösztöndíjasok által. A támogatás 12 hónapra szól, legfeljebb négyszer adható. A pályázathoz be kell nyújtani a doktori témakiírást és a kutatási tervet, illetve ha a doktorandusz már korábban kezdte munkáját, akkor az erről szóló elfogadott beszámolót és a leckekönyv kivonatát, továbbá a pályázati adatlapot.

Évente maximum 16 hallgató díjazható, az ösztöndíj összege legfeljebb 80.000,- Ft/hó/fő.

7. Külföldön folytatott tanulmányok és/vagy kutatások támogatására szolgáló ösztöndíj

Pályázható folyamatosan, de egy személy évente maximum csak háromszor részesülhet támogatásban. A pályázathoz be kell nyújtani a leckekönyv kivonatát, a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát, tanulmányi és/vagy kutatási tervet, továbbá a pályázati adatlapot. A pályázathoz részletes költségtervet szükséges mellékelni, és ebben nem sorolható fel az étkezés finanszírozására vonatkozó tétel.  Az ösztöndíj összegéről pályázatonként a Kuratórium dönt. Az ösztöndíj maximálisan adható összevont összege pályázóként, naptári évenként 500.000,- Ft.

8. Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Pályázható félévente, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos költségek részbeni fedezésére a szakmai gyakorlatot megelőzően. A pályázathoz be kell nyújtani a leckekönyv kivonatát, a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát,  továbbá a pályázati adatlapot, amelyben be kell mutatni a gyakorlat célkitűzéseit. A pályázathoz részletes költségtervet szükséges mellékelni, és ebben nem sorolható fel az étkezés finanszírozására vonatkozó tétel. A gyakorlati ösztöndíj maximálisan adható összege 100.000,- Ft/fő. Maximum 10 fő támogatható egy naptári évben.

9. Folyóiratcikk kidolgozásának és konferencia-előadói részvételnek a támogatására szolgáló ösztöndíj

Pályázható folyamatosan, de egy személy tanulmányi évenként legfeljebb egyszer részesülhet támogatásban. A pályázathoz be kell nyújtani a leckekönyv kivonatát, a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát, a cikk vagy előadás tervezetét, továbbá a pályázati adatlapot. A pályázathoz részletes költségtervet szükséges mellékelni, és ebben nem sorolható fel az étkezés finanszírozására vonatkozó tétel. Az ösztöndíj maximálisan adható összevont összege pályázóként, naptári évenként 500.000,- Ft.

10. Az atomenergetikai oktatást gesztoráló intézetek oktatási és kutatási infrastruktúrájának fejlesztésében való részvételt támogató ösztöndíj

A feladatok elvégzését az illetékes szervezeti egység vezetőjének a pályázat lejártakor írásban igazolnia kell. Pályázható évente vagy eseti jelleggel. A pályázathoz be kell nyújtani a pályázati adatlapot, amelyben be kell mutatni a fejlesztés célkitűzéseit, a pályázati munka részletes leírását, a pályázat várható időtartamát és költségtervét. A pályázatnak tartalmaznia kell az illetékes szervezeti egység vezetőjének az ajánlását is. Az ösztöndíj maximálisan adható összege 90.000,­Ft/hó, legfeljebb 5 fő díjazható egy félévben.

11. Intézményi támogatás a hazai nukleáris energiatermelés szakember-utánpótlási feltételeinek erősítésére

A támogatás az atomenergetikai és nukleáris jellegű képzést folytató intézmények, tanszékek, illetve a képzést támogató egyesületek, érdekképviseletek számára adható. Az intézményi pályázatok összege és időtartama a pályázott témakör, a támogatandó cél függvényében változó. A pályázathoz az intézményi pályázati adatlapot kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a költségtervet és három független árajánlatot is.

Az ösztöndíjak és támogatások kizárólag az Alapítvány honlapján található pályázati adatlapok kitöltésével pályázhatók.

MINDEN PÁLYÁZAT BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGET VON MAGA UTÁN!

A beszámolót az erre rendszeresített beszámolási adatlapon kell benyújtani a pályázat támogatási időszakát követő 30 napon belül nyomatott és elektronikus formában.

A pályázatok folyamatosan benyújthatók. Elbírálásuk a kiírásnak megfelelő időszak kuratóriumi ülésén történik (az Alapítvány eljárási szabályzata szerint).

A pályázati feltételekkel kapcsolatos adminisztratív kérdésekkel (űrlapok, szükséges mellékletek stb.) e-mailben: szabo.vera@reak.bme.hu Szabó Verához fordulhatnak.

Az Alapítványról bővebb információ a www.jnea.hu internetes honlapon olvasható.

A pályázat eredményeiről a Kuratórium a pályázókat írásban értesíti.

Budapest, 2024. április 1.

Dr. Kis Dániel Péter  sk.            Dr. Czifrus Szabolcs sk.

 a Kuratórium titkára                   a Kuratórium elnöke