JÖVŐNK NUKLEÁRIS ENERGETIKUSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Foundation for nuclear engineers
 Levelezési cím: BME NTI 1521 Budapest, Pf.: 91.

A

Jövőnk Nukleáris Energetikusáért Alapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

A Paksi Atomerőmű Zrt. által 2011. szeptember 1-én alapított Jövőnk Nukleáris Energetikusáért Alapítvány olyan pályázók jelentkezését várja, akik tanulmányaikat kiemelkedő szinten, atomenergetika és nukleáris technika szakirányon folytatják, illetve fokozottan érdeklődnek az atomenergetika és nukleáris technika iránt.

Az Alapítvány Alapító Okiratának 3. pontjában foglaltak szerint az alapítvány célja:

„a hazai nukleáris energiatermelés szakember-utánpótlásának elősegítése a nukleáris energetikával kapcsolatos tanulmányokat folytató, az atomenergetika és nukleáris technika iránt fokozott érdeklődést és elkötelezettséget tanúsító hallgatók kiemelkedő teljesítményének elismerésével, tanulmányaik eredményes befejezésének anyagi támogatásával;

a hazai nukleáris energiatermelés szakember-utánpótlás képzési feltételeinek erősítése, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó atomenergetikai és nukleáris technikai jellegű képzések intézményi és tanszéki támogatása.”

Az Alapítvány céljával összhangban a pályázatokban minden esetben be kell mutatni a pályázati tevékenység nukleáris energetikával, a hazai nukleáris létesítmények vagy a nukleáris energetikával foglalkozó intézetek munkájával, a nukleáris energetikai oktatás feltételeinek fejlesztésével, színvonalas végrehajtásával való kapcsolatot.

 

2012-től kezdődően az Alapítvány a következő pályázatokat írja ki:

 

1.    Tanulmányi ösztöndíj

Pályázható félévente. A támogatás 5 hónapra szól. Feltétele a kiemelkedő tanulmányi eredmény, és az atomenergetikai / nukleáris technikai oktatást gesztoráló tanszékek valamelyikén folytatott demonstrátori tevékenység. A pályázathoz be kell nyújtani a leckekönyv kivonatát, a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a pályázati adatlapot.

Félévente maximum 25 hallgató díjazható

1/A Bsc hallgatók esetében maximum 40.000,- Ft/hó/fő. Bsc hallgató támogatásának a BME-n végzett demonstrátori feladatok ellátása nem feltétel. Amennyiben a Bsc hallgató mégis ellát ilyen feladatokat, pályázata az 1/B pontban meghatározott összegig díjazható. (Ebben az esetben kérjük a pályázatban az 1/B pontot jelölje meg a Bsc hallgató.)

1/B Msc hallgatók esetében maximum: 60.000,- Ft/hó/fő. Msc hallgatók esetében a pályázat feltétele a demonstrátori tevékenység ellátása.

 

2.   Demonstrátori ösztöndíj

Pályázható félévente. A támogatás 5 hónapra szól. Demonstrátori ösztöndíjra nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, valamely a BME atomenergetikai és nukleáris technikai képzésében résztvevő tanszéken folytatott oktatási munkával vagy oktatást segítő tevékenységgel. A feladatok elvégzését a tanszékvezetőnek a pályázat lejártakor írásban igazolnia kell. Demonstrátori ösztöndíj-pályázat nem nyújtható be, ha a hallgató tanulmányi ösztöndíjra vagy PhD ösztöndíjra, vagy PhD kiegészítő ösztöndíjra pályázott.

A pályázathoz be kell nyújtani a leckekönyv kivonatát, a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a pályázati adatlapot.

A demonstrátori ösztöndíj maximálisan adható összege 30.000,- Ft/hó. Maximum 10 fő díjazható egy félévben.

 

3.    A legjobb TDK-dolgozat díja

Pályázható évente, a TDK-konferenciát követő egy hónapon belül. A pályázathoz be kell nyújtani a dolgozatot és annak bírálatát, továbbá a pályázati adatlapot.

Díjak:              1. díj    legfeljebb    60.000,- Ft

                        2. díj    legfeljebb   40.000,- Ft

                        3. díj    legfeljebb   30.000,- Ft

 

4.    A legjobb szakdolgozat / diplomamunka díja

Pályázható évente, az őszi félév elején, a tárgyévben megvédett dolgozatokkal, mind alapszakos, mind mesterszakos hallgatók által. A pályázathoz be kell nyújtani a szakdolgozatot / diplomamunkát, annak bírálatát, a záróvizsga eredményének kivonatát, továbbá a pályázati adatlapot.

Díjak:              1. díj    legfeljebb   100.000,- Ft

                        2. díj    legfeljebb     70.000,- Ft

                        3. díj    legfeljebb     50.000,- Ft

 

5.    PhD-ösztöndíj

Pályázható félévente. Az ösztöndíj legfeljebb 3 évre szól, de az elfogadott pályázat alapján folyósított támogatás félévenként a PhD-ösztöndíjas beszámolója alapján felülvizsgálatra kerül. PhD ösztöndíjra államilag finanszírozott ösztöndíjas nem pályázhat. Első alkalommal a pályázathoz be kell nyújtani a doktori témakiírást és a kutatási tervet, illetve ha a doktorandusz már korábban kezdte munkáját, akkor az erről szóló elfogadott beszámolót és a leckekönyv kivonatát, továbbá a pályázati adatlapot; a félévenkénti felülvizsgálathoz be kell nyújtani az előző tanulmányi félévről szóló elfogadott beszámolót, a soron következő félév kutatási tervét és a leckekönyv kivonatát.

Félévente maximum 5 hallgató díjazható, az ösztöndíj összege legfeljebb a 90.000,- Ft/hó/fő.

 

6.    PhD kiegészítő ösztöndíj

Pályázható évente államilag finanszírozott ösztöndíjasok és az Alapítvány által támogatott PhD ösztöndíjasok által. A támogatás 12 hónapra szól, legfeljebb háromszor adható. A pályázathoz be kell nyújtani a doktori témakiírást és a kutatási tervet, illetve ha a doktorandusz már korábban kezdte munkáját, akkor az erről szóló elfogadott beszámolót és a leckekönyv kivonatát, továbbá a pályázati adatlapot.

Évente maximum 5 hallgató díjazható, az ösztöndíj összege legfeljebb 50.000,- Ft/hó/fő.

 

7.    Külföldön folytatott tanulmányok és/vagy kutatások támogatására szolgáló ösztöndíj

Pályázható folyamatosan, de egy személy évente maximum csak háromszor részesülhet támogatásban. A pályázathoz be kell nyújtani a leckekönyv kivonatát, a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát, tanulmányi és/vagy kutatási tervet, továbbá a pályázati adatlapot. A pályázathoz költségtervet szükséges mellékelni. Az ösztöndíj összegéről pályázatonként a Kuratórium dönt. Az ösztöndíj maximálisan adható összevont összege pályázóként, naptári évenként 500.000,- Ft.

 

8.    Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Pályázható félévente, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos költségek részbeni fedezésére a szakmai gyakorlatot megelőzően. A pályázathoz be kell nyújtani a leckekönyv kivonatát, a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát,  továbbá a pályázati adatlapot, amelyben be kell mutatni a gyakorlat célkitűzéseit. A gyakorlati ösztöndíj maximálisan adható összege 150.000,- Ft/fő. Maximum 10 fő támogatható egy naptári évben.

 

9.    Folyóiratcikk kidolgozásának és konferencia-előadói részvételnek a támogatására szolgáló ösztöndíj

Pályázható folyamatosan, de egy személy tanulmányi évenként legfeljebb egyszer részesülhet támogatásban. A pályázathoz be kell nyújtani a leckekönyv kivonatát, a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát, a cikk vagy előadás tervezetét, továbbá a pályázati adatlapot. Az ösztöndíj maximálisan adható összevont összege pályázóként, naptári évenként 400.000,- Ft.

 

10.             Az atomenergetikai oktatást gesztoráló intézetek oktatási és kutatási infrastruktúrájának fejlesztésében való részvételt támogató ösztöndíj

A feladatok elvégzést az illetékes szervezeti egység vezetőjének a pályázat lejártakor írásban igazolnia kell. Pályázható évente vagy eseti jelleggel. A pályázathoz be kell nyújtani a pályázati adatlapot amelyben be kell mutatni a fejlesztés célkitűzéseit. Az ösztöndíj maximálisan adható összege 90.000,­Ft/hó, legfeljebb 5 fő díjazható egy félévben.

 

11.             Intézményi támogatás a hazai nukleáris energiatermelés szakember-utánpótlási feltételeinek erősítésére

A támogatás az atomenergetikai és nukleáris jellegű képzést folytató, intézmények, tanszékek, illetve a képzést támogató egyesületek, érdekképviseletek számára adható. Az intézményi pályázatok összege és időtartama a pályázott témakör, a támogatandó cél függvényében változó. A pályázathoz az intézményi pályázati adatlapot kell benyújtani.

 

Az ösztöndíjak és támogatások kizárólag az Alapítvány honlapján található pályázati adatlapok kitöltésével pályázhatók.

 

MINDEN PÁLYÁZAT BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGET VON MAGA UTÁN!

 

A beszámolót az erre rendszeresített beszámolási adatlapon kell benyújtani a pályázat támogatási időszakát követő 30 napon belül nyomatott és elektronikus formában.

 

A pályázatok folyamatosan benyújthatók. Elbírálásuk a kiírásnak megfelelő időszak kuratóriumi ülésén történik (az Alapítvány eljárási szabályzata szerint).

A pályázati feltételekkel kapcsolatos adminisztratív kérdésekkel (űrlapok, szükséges mellékletek stb.) e-mailben: szabo.vera@reak.bme.hu Szabó Verához fordulhatnak.

Az Alapítványról bővebb információ a www.jnea.hu internetes honlapon olvasható.

 

A pályázat eredményeiről a Kuratórium a pályázókat írásban értesíti.

 

Budapest, 2018. február 27.

 

Dr. Kis Dániel Péter              Dr. Czifrus Szabolcs

a Kuratórium titkára         a Kuratórium elnöke

Cím: 7030 Paks, Gagarin u. 1.
Adószám: 18278873-1-17